PRIVACY VERKLARING + ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACY VERKLARING

 

Bij Live2Enjoy nemen we privacy erg serieus. Het is in eerste instantie niet nodig om jouw persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Onder bepaalde omstandigheden hebben wij wel enkele persoonsgegevens nodig. Zoals bij het invullen van een contactformulier, het inschrijven voor een nieuwsbrief, het aanvragen van een download of het aanschaffen van een van onze producten/diensten. Alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt zullen dus worden verwerkt. Uiteraard gaan wij hier zorgvuldig mee om en worden deze alleen gebruikt om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

 

Welke gegevens verzamelen wij?

Alleen de gegevens die je zelf aan ons verstrekt. Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

 • Je voor- en/of achternaam;

 • Bedrijfsnaam;

 • Adres; 

 • Postcode;

 • Woonplaats;

 • Telefoonnummer;

 • Instagram account naam;

 • BTW-nummer (evt. bij buitenlandse klanten).
   

Cookies die wij gebruiken

Live2Enjoy maakt gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken. Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zorgen ervoor dat een website naar behoren werkt. De verschillende soorten cookies die wij gebruiken zijn:

 1. Functionele cookies:

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed werkt. Hiervoor hoeft nooit toestemming gevraagd te worden.

 1. Analytische cookies:

Voor het verzamelen en analyseren van statistieken gebruiken wij analytische cookies. Op deze manier kunnen wij de ervaring op onze website en de effectiviteit van onze advertenties verbeteren.

 1. Tracking cookies:

Om je van relevante content en advertenties te voorzien, maken wij gebruik van tracking cookies. Daarnaast kunnen wij op deze manier onze doelgroep analyseren. Zo kunnen wij onze diensten nog beter aanbieden.

 

Wij beveiligen jouw persoonsgegevens

Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren.

Hiervoor geldt een maximaal van 3 jaar (voor eventuele nazorg, om statistieken te analyseren en andere verplichtingen). Verder delen wij alleen bepaalde gegevens met derden om zaken of diensten zo goed mogelijk te kunnen leveren. 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt daarnaast ten alle tijden recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kun je mailen naar astrid@live2enjoy.nl

Verder kunnen cookies op ieder moment via de browser instellingen van jouw computer verwijderd worden. Hierna zal altijd opnieuw toestemming gevraagd worden. Heb je nog vragen, klachten of suggesties? Mail gerust naar astrid@live2enjoy.nl

Live2Enjoy kan deze privacyverklaring zo nu en dan aanpassen. De meest recente versie is te vinden op deze pagina!

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN
1.1 Klant: de persoon of personen ten behoeve van wie Live2Enjoy haar diensten
verleent. De opdrachtgever en de klant kunnen dezelfde zijn maar dit behoeft niet zo
te zijn.
1.2 Opdrachtgever: de persoon of instantie, dan wel haar eventuele
rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Live2Enjoy heeft verstrekt voor het leveren
van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk andere schriftelijke
afspraken met Live2Enjoy zijn gemaakt, degene die gehouden is tot betaling van de
overeengekomen prijs voor de dienstverlening van Live2Enjoy.
1.3 Live2Enjoy: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer
74614371 levert Live2Enjoy diensten op het gebied van consultancy, trainingen,
workshops, social media en websites.
1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Live2Enjoy haar diensten (mede) met
behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Live2Enjoy kan te allen tijde de
samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor een goede
uitvoering of continuïteit van haar dienstverlening noodzakelijk is.
1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in
de offerte e-mail of in de (getekende) opdrachtbevestiging of in de, door de
opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE
ALGEMENE VOORWAARDEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,
opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met
Live2Enjoy.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten met opdrachtnemer,
waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden
vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van
toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen
overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.
2.4 Live2Enjoy behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de
toekomst aan te passen of te wijzigen.

ARTIKEL 3. OPDRACHTVERLENING
3.1 Offertes van Live2Enjoy zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar
door een (toekomstige) opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat er voor in
dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het
maken van de offerte en voor de opzet en uitvoering van de opdracht aan Live2Enjoy
is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt
te zijn geweest, behoudt Live2Enjoy zich het recht voor de, met de opdrachtgever
overeengekomen, opdrachtsom voor de door Live2Enjoy te leveren diensten alsdan
eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Live2Enjoy niet tot het verrichten van
een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de
overeengekomen opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van
een overeenkomst die is uitgebracht door Live2Enjoy, dan wel door mondeling en/of
het schriftelijk e/o per email of op andere wijze, akkoord geven op de digitaal
gestuurde offerte. Daarmee wordt deze digitale offerte tevens de
opdrachtbevestiging.
3.4 Het ontbreken van een schriftelijke accordering van de door Live2Enjoy
uitgebrachte offerte of overeenkomst laat onverlet dat de opdrachtgever wordt geacht
aan Live2Enjoy, conform de condities van de offerte, opdracht te hebben verleend,
wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlening door Live2Enjoy een aanvang is
gemaakt.

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE
OPDRACHT
4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat
op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal Live2Enjoy de
noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk
ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte
schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de
opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op
voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING
5.1 Live2Enjoy zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat
Live2Enjoy niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening
noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de
opdrachtgever en/of cliënt gestelde doel.

ARTIKEL 6. AANBIEDINGEN EN
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
6.1 Alle aanbiedingen van Live2Enjoy hebben een geldigheidstermijn van 30 dagen
vanaf dagtekening, zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen. Live2Enjoy
is niet aan aanbiedingen gebonden indien deze niet binnen 30 dagen vanaf
dagtekening van de aanbieding schriftelijk worden aanvaard. Wordt de aanbieding
binnen de geldigheidstermijn aanvaard, dan behoudt Live2Enjoy zich het recht voor
de aanbieding te herroepen binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever zal schriftelijk, mondeling
e/o digitaal geschieden, onverlet hetgeen bepaald is in artikel 3.4 en 4.1 van deze
Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 7. VERPLICHTINGEN
OPDRACHTGEVER
7.1 De opdrachtgever staat er voor in dat het in de opdracht overeengekomen aantal
deelnemers ook daadwerkelijk deelneemt aan de met Live2Enjoy overeengekomen
dienstverlening. Indien het afgesproken aantal uiteindelijk niet deelneemt, is de
opdrachtgever desalniettemin de volledige opdrachtsom zoals vermeld in de offerte
e/o opdrachtbevestiging aan Live2Enjoy verschuldigd.
7.2 Indien een deelnemer / cliënt door onvoorziene omstandigheden niet kan
deelnemen, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit
uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Live2Enjoy. Indien overname van
de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt wordt aan opdrachtgever de volledige
opdrachtsom in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
7.3 De opdrachtgever verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens
die Live2Enjoy nodig heeft om de opdracht volgens afspraak uit te voeren. Als
Live2Enjoy daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever aan Live2Enjoy op
zijn/haar locatie kosteloos een werkruimte met telefoon- en/of internetaansluiting.
7.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de
opdrachtgever kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van
Live2Enjoy.

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN
8.1 In de offerte van Live2Enjoy staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en
kosten er door Live2Enjoy voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening
zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in offertes, opdrachten en andere publicaties zijn exclusief BTW,
exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de
opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend
verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

ARTIKEL 9. FACTURERING EN
BETALINGSVOORWAARDEN
9.1 Het honorarium van Live2Enjoy en de door haar aan opdrachtgever doorbelaste
kosten, worden door Live2Enjoy steeds door middel van een schriftelijke of digitale
factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Ter keuze van Live2Enjoy kan
het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis
worden gefactureerd.
9.2 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 7 dagen na de
factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte of op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de opdrachtgever in verzuim en is zij aan Live2Enjoy over
het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht
bovendien eenzijdig door Live2Enjoy worden opgeschort, dit zonder dat Live2Enjoy
dientengevolge jegens opdrachtgever schadeplichtig kan worden. Bovendien is
Live2Enjoy in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te
ontbinden.
9.4 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Live2Enjoy of
schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van een of
meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door
Live2Enjoy te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten
voor rekening van de opdrachtgever, steeds met een minimum van 25% van de
overeengekomen opdrachtsom.
9.5 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de
(deel)factuur verplicht. Indien opdrachtgever in verzuim is met betrekking tot de
betaling van de deelfactuur, dan is Live2Enjoy gerechtigd het volledige bedrag op te
eisen.
9.6 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Live2Enjoy
plaatsvinden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Live2Enjoy
gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te
laat voldaan is.

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN
10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Live2Enjoy toe te rekenen zijn,
door opdrachtgever niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan
gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
Vb.1: een deelnemer annuleert op dinsdag een workshop die op de vrijdag
aansluitend gehouden zou worden. De annuleringskosten bedragen 100%, te weten
cel C/10.3
Vb.2: een geplande halve dag coaching wordt door de klant 4 dagen van te voren
geannuleerd. De annuleringskosten bedragen dan 25% van het overeengekomen
tarief. Zie cel D/10.6
Vb.3: een coaching afspraak van 1 uur voor woensdagmiddag wordt op de maandag
ervoor geannuleerd. De annuleringskosten zijn nihil. Was de afspraak pas op
dinsdag geannuleerd dan bedragen de annuleringskosten 100%. Zie respectievelijk
del C/10.5 en B/10.5

ARTIKEL 11. DUUR EN AFSLUITING VAN DE
OPDRACHT
11.1 De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel
mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de
opdrachtbevestiging wordt indien mogelijk een inschatting van de duur van de
opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.
11.2 Na het verstrijken van de duur van de opdracht kan geen aanspraak meer
gemaakt worden op niet of nog niet opgenomen onderdelen van de opdracht zoals
coachingsuren en lesmateriaal in welke vorm dan ook.

ARTIKEL 12. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING
VAN DE OPDRACHT
12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van
hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de
bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. dit dient
gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de opdrachtgever tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door
andere redenen dan nalatigheid door opdrachtnemer, heeft Live2Enjoy
desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom,
inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten.
Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie
plaats.
12.3 Live2Enjoy mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts
gebruik maken al ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar
invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de
opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Live2Enjoy houdt in dat
geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het
moment van beëindiging.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
13.1 Live2Enjoy en haar medewerkers en partners zijn nimmer aansprakelijk voor
enige (directe dan wel indirecte) schade welke aan opdrachtgever en/of aan de cliënt
is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Live2Enjoy
geleverde zaken en/of diensten.
13.2 Daarnaast is Live2Enjoy nimmer aansprakelijk voor de kwaliteit of uitkomst van
de door haar geleverde diensten, op Live2Enjoy rust slechts een
inspanningsverplichting. (zie tevens artikel 5).

ARTIKEL 14. INTELLECTUEEL EIGENDOM /
AUTEURSRECHT
14.1 Modellen, technieken, instrumenten en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of
gebruikt door Live2Enjoy voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het
eigendom van Live2Enjoy. Datzelfde geldt ook voor de door Live2Enjoy uit te
brengen rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht deze rapportages
binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van één of meerdere
van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming
van Live2Enjoy. Op alle door Live2Enjoy ontwikkelde documenten rust van
rechtswege het auteursrecht.

ARTIKEL 15. GEHEIMHOUDING
15.1 Live2Enjoy is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar
opdrachtgever is bekend geworden. Live2Enjoy houdt zich aan de Wet
Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar opdrachtgever uitsluitend
gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De
gegevens van de opdrachtgever zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische
redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt.

ARTIKEL 16. BIJZONDERE BEPALINGEN
16.1 Live2Enjoy behoudt zich het recht voor om deelnemers van een workshop die
door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de workshop verstoren of
anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten. Uitsluiting zal schriftelijk en
gemotiveerd worden medegedeeld aan de opdrachtgever en laat onverlet de
verplichting van de opdrachtgever tot betaling van het volledige bedrag van de
training of dienst aan Live2Enjoy.
16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien
is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.